ภาพกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม