ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา กิจกรรม ต้อนรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 วันที่ 10 กันยายน 2566 ณ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม