ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักนภาพบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม