คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 เพื่อทอดถวาย ณ วัดกางกี่ศรีอุดม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งรูปแบบการจัดเป็นการจัดงานแบบนิวนอมอล มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอร์ มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19