รองอธิการบดี คณบดี ท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทีมงาน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับฟัง เสวนาเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320ที่นั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม