ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการออกแบบสื่อ โปสเตอร์ และวีดีโอ สำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Premiere Pro จำกัด เวลา 09.00-16.30 ณ ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันที่ 6 กรกฎาคม 2565