วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบรับตรงครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566