วันที่ 26 เมษายน2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถานประกอบการต่างๆ ได้มีพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ณ อาคารเทพาคาร โดยมีตัวแทนคณบดีคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว