สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านสัตวศาสตร์ การบังคับสัตว์ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร