สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดโครงการนิเทศนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบรูณ์ และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂