สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม