สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำอาจารย์ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากับทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม