25/01/2567ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาราชการ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-29 สิงหาคม 2567 (นอกเวลาราชการ) จำนวน 60 ชั่วโมง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับจำนวน จำนวน 40 คน เท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ www.council-uast.com คลิกที่ “ระบบการลงทะเบียนการประชุมออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

Downlond รายละเอียดโครงการ

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม