หลักสูตร

หลักสูตร ป.ตรี
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
7. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (หลักสูตร WIL)

หลักสูตร ป.โท
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตร ป.ตรี (ปรับปรุงปี พ.ศ.2565)

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
7. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (หลักสูตร WIL)