ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์