อบรมการเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและคลินิกงานวิจัย โดยวิทยากร ศ.ศิริธร ศิริอมรพรรณ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมนนทรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม