อาจารย์กรุง วิลาชัย ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำนักศึกษาเข้าร่วม งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ อาษากิจ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟาดแส้ทำลายเป้าหมาย ประเภท นักศึกษาชาย