อาจารย์ธานินทร์ สิงกันยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม : วิศวกรสังคม วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ บ้านเสือโก้ก ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม