อาจารย์ ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์ เป็นวิทยากรในโครงการ “พัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ” ในหัวข้อ “การอบรมเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย” ณ บริษัท เฮงง่วนเฮียงบ้านไผ่ จำกัด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564