อ.น.สพ.ดร.ไกรจักร แก้วพรม พร้อมด้วย อ.จ่าโท น.สพ.โสภณ ลครพล อ.ธานินทร์ สิงกันยา นายธนกฤต วิชัยวงษ์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์จากพืชสมุนไพรทดแทนการใช้ยาสัตว์เพื่อควบคุมป้องกันแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรคลัมปีสกินในโคเนื้อกระบือเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ก.พ. 2565