ารสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Portfolio ประเภทเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน โครงการร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565