เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ อาจารย์พุทธชาติ อิ่มใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ อาจารย์พุทธชาติ อิ่มใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคณาจารย์ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท