เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม ทานตะวัน ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าตรวจเยี่ยม คณะเทคโนโลยีการเกษตร