เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

เอกสารด้านงานธุรการ                                                                        
1.ขออนุญาตไปราชการ
2.ขออนุมัติและขออนุญาตจัดโครงการ
3.ใบลา
เอกสารด้านงานพัสดุ
1.ใบสั่งซ้ือ
2.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

เอกสารด้านงานแผน
1.รายงานผลการดำเนินโครงการ