เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

เอกสารด้านงานธุรการ                                                                        
1.ขออนุญาตไปราชการ
2.แบบฟร์อมขออนุมัติและขออนุญาตจัดโครงการ
3.ใบลา
4.เอกสารชุดคำสั่งไปราชการ
– ปี 2564
– ปี 2565
– ปี 2566
5.เอกสารแบบฟอร์มการจัดโครงการ
เอกสารด้านงานพัสดุ
1.บสั่งซื้อ
2.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
3.ใบยืมพัสดุครุภัณฑ์

เส้นทาง (Timeline) ของงานเอกสาร/งานบริการของสำนักงานคณบดี
1.Flow Chart ยืมเงินไปราชการ
2.Flow Chart ยืมเงินจัดโครงการ/ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ค่าเบี้ยประชุม
3.Flow Chart ขอเบิกไปราชการ ทั้งล้างหนี้และสำรองจ่าย
4.Flow Chart ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
5.Flow Chart งานวารสารเกษตรพระวรุณ
6.Flow Chart งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7.Flow Chart งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ต่อ)
8.Flow Chart งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
9.Flow Chart งานจัดซื้อจัดจ้าง
10.Flow Chart งานขอจัดซื้อจัดจ้าง
11.Flow Chart งานขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์
8.Flow Chart การรับหนังสือราชการ
9.Flow Chart การแยกประเภทหนังสือราชการ
10.Flow Chart การโต้ตอบหนังสือราชการ
11.Flow Chart การจัดทำคำสั่งต่าง ๆ
12.Flow Chart งานพิมพ์บันทึกข้อความ
13.Flow Chart งานพิมพ์บันทึกข้อความ
14.Flow Chart การเชิญคณบดีร่วมเป็นประธาน/ร่วมเป็นเกียรติ/วิทยากร งานพิธีต่างๆ
15.Flow Chart งานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
16. Flow Chart การตรวจสอบการยื่นใบลาต่าง ๆ ของบุคลากรในสังกัด
17. Flow Chart การติดประกาศประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษา
18.Flow Chart ขั้นตอนการส่งบทความแก้ไขให้ผู้เขียนบทความ
19.Flow Chart งานแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
20.Flow Chart งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
21. Flow Chart งานเทียบโอน/โอนผลการศึกษา
22. Flow Chart งานจัดตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางห้องเรียน
23. Flow Chart งานอาจารย์ที่ปรึกษา
24. Flow Chart งานประชุมวิชาการ
25. Flow Chart งานคำร้องต่างๆ
2ุ6. Flow Chart งานผลการศึกษา
27.Flow Chart ข่าวงานประชาสัมพันธ์

เอกสารผลการประเมิน
1.คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม