โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ ๓๒๐ ที่นั่ง อาคารปฏิบัติการ ๙ ชั้น (อาคาร ๓๕) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม