โครงการบริการวิชาสู่ชุมชนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2567 ณ ชุมชนบ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม