โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาสัตวศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม