โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 (สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร บริหารธุรกิจเกษตร และ เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร) ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดแบบระบบออนไลน์ ภายใต้การควบคุมโรคระบาด COVID-19