โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม : Microsoft Office เพื่อการสืบค้นข้อมูล วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม