โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม : English Corner วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม