โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา กิจกรรม: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา2563 ประธานในพิธีเปิด โดย รศ.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงานโดย อาจารย์พุทธชาติ อิ่มใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยากรโดยอาจารย์ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง อาคาร 35 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม