โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา กิจกรรม : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ และสานสัมพันธ์น้องพี่ และกีฬา AGGIE RMU GAWE ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น อบรมออนไลน์ ผ่าน Google Meet