โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรม ที่ 5 : เตรียมความพร้อมสู่รั้วคณะฯ 5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม