โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา กิจกรรม: การอบรมเสริมทักษะสร้างงานสร้างอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม