โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ตามวิถี BCG Model

โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ตามวิถี

BCG Model”

 

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ตามวิถี BCG Model ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 นี้ ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการได้เป็นที่น่าพอใจ ดังนี้

  1. เกิดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันของนักศึกษา เกษตรกร และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

– นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาที่ตนเองได้เรียนในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของโครงการ โดยการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการด้านทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นที่น่าพอใจ

– เกษตรกรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าโพธิ์ มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีเครื่องตีดิน เครื่องอัดดินมาใช้ในกิจกรรมของตนเอง ด้วยการถ่ายทอดผ่านทางนักศึกษา

– อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงผ่านไปเป็นอย่างดี

  1. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ได้แก่ สูตรอาหารโคเนื้อคุณภาพดีจากพืชในท้องถิ่น และอาหารผสมสำเร็จ (Total Mixed Ration: TMR) สเปรย์สารชีวภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรคในโคเนื้อ ปุ๋ยอัดเม็ดมูลโคอย่างเดียว ปุ๋ยอัดเม็ดมูลโคที่ผสมโดโลไมท์ และองค์ความรู้ในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการตลาด (การจำหน่ายหน้าร้าน และการจำหน่ายออนไลน์)