โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่รับขวัญน้องใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม