โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม : อบรมศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร ฮีต 12 คอง 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง และห้อง350302 อาคารปฏิบัติการ 9 ชั้น (อาคาร 35) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระบบออนไลน์Google Meet