โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรม : อบรมศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรและสื่อส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม