โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566” (สัญจร 9 คณะ) จัดโดย สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ วันที่อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม