โครงการเปิดศูนย์ศาสตร์พระราชา และแข่งขันขันตอบปัญหาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณอาคาร 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม