โครงการเรียนอย่างไรในสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง และห้อง 350302 อาคารปฏิบัติการ 9 ชั้น (อาคาร 35) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์ Google Meet