โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาด (COVID-19)