ในวันที่ 13 ส.ค. 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และกีฬา Aggie Rmu Game โดย อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาจารย์ในคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบกีฬาจัดในลักษณะกีฬาสีฮาเฮ เช่น กินวิบาก แชร์บอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา