ติดต่อ – สอบถาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาคาร 35 เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร. 043-725439

โทรสาร. 043-725439