เอกสารดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร

เอกสารด้านงานธุรการ                                                                        
1.ขออนุญาตไปราชการ
2.ขออนุมัติและขออนุญาตจัดโครงการ
3.ใบลา
เอกสารด้านงานพัสดุ
1.บสั่งซื้อ
2.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

เส้นทาง (Timeline) ของงานเอกสาร/งานบริการของสำนักงานคณบดี
1.Flow Chart ยืมเงินไปราชการ
2.Flow Chart ยืมเงินจัดโครงการ/ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ค่าเบี้ยประชุม
3.Flow Chart ขอเบิกไปราชการ ทั้งล้างหนี้และสำรองจ่าย
4.Flow Chart ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂