02/12/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019