05/10/2566ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาสัตวศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม