06 พ.ค.64 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 14 พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์