07/07/2566ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for communication at workplace)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ